EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation  - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»
 
Tillbaka


Action-learning


Action learning (erfarenhetsbaserat lärande) är ett begrepp som ofta används i olika utvecklingsprogram, framförallt för ledare. För organisationer finns det stora möjligheter till förbättrad kvalitet och ekonomi om man ger begreppet en vid tolkning och inte ser det som ännu ett i raden av instrument och verktyg.

Bilderna från dagens arbetsliv belyser brister i fråga om öppenhet och konflikthantering i oklara organisationer. Det finns också signaler om att ledarutvecklingsprogram inte ger tillräckligt utrymme för kritisk reflektion. Mot bakgrund av detta är det viktigt att använda en vid definition av action learningbegreppet och inte se det som ännu ett i raden av instrument och verktyg.

Både ledare och medarbetare måste ges förutsättningar att använda sin praktiska erfarenhet till gagn för lönsamhet, effektivitet och kvalitet.

Vinsterna med action learning ligger i ett arbete som omfattar hela organisationen genom att bygga förtroende- och relationsskapande processer där frågor om makt och konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt. Medarbetarna ges möjlighet att reflektera över och förändra sin egen situation samt att bidra till den gemensamma organisationen och påverka företagskulturen.

Möjligheterna till framgång med action learning handlar bl a om

aLevande dialog om värderingar och människosyn.
aMedvetenhet och öppenhet för formella och informella maktstrukturer.
aKritisk reflektion och nytänkande.
aEn lärandeprocess som omfattar både treoretisk och prktisk kunskap.
aEngagemang i hela organisationen.
aSamspelet i organisationen bygger på processer där

Erfarenheten ger upphov till ett
lärande som genom reflektion ges
mening och sätts in i ett sammanhang
Nya perspektiv öppnar sig och vi kan
göra det möjligt att
skaffa ny erfarenhet

Med utgångspunkt från detta utformas program och aktiviteter som går att följa upp och som kan samordnas med affärsplan, budget etc.

Teori

Genom belysning av begreppet i uppsatsen Action learning för ledare och medarbetare redovisas de möjligheter som ligger i att använda både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet hos samtliga medarbetare i en organisation. Vilka är framgångsfaktorerna bakom de lärandeprocesser som omfattar den totala kunskapsbasen? Hur får man hela organisationen engagerad i detta? Hur ser rollerna ut och hur sker samspelet?

Praktik

Det praktiska arbetet med de möjligheter som action learning ger att förbättra ekonomi och kvalitet kan utföras på olika sätt:

Om en organisation vill genomföra ett program med de möjligheter som action learning erbjuder kan vi hjälpa till med design av ett sådant program. Denna externa insats kan variera beroende på organisationens förutsättningar i fråga om egen kompetens, där både internkonsulter och chefer kan medverka som processledare etc.

Den interna medverkan är viktig för att lyckas och vår externa medverkan ska vara ett stöd och komplement, där insatsen kan variera från enbart handledning av den interna programledningen till att genomföra aktiviteter för ledare och medarbetare.

Internkonsulter och chefer som ska arbeta med utveckling och design av program med action learning kan ha ett behov av att i nätverksform tillsammans med andra utveckla sin förmåga. Vi inbjuder personer från olika organisationer till ett sådant program, se nedan.

Action learning i din organisation. (länk)

Vi erbjuder också organisationer ett ledarutvecklingsprogram med utgångspunkt från action learning, se nedan.

Action learning – ledarprogram för mellanchefer (länk)