EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»
Startsidan


Harald Frisk

 Utbildning:

Pol. Mag. är den akademiska grundexamen.

År 2001 avslutades en tvåårig diplomutbildning i Systemic Management med KCC (Kensington Consultation Center)

Denna utbildning har medverkat till att utveckla ett processinriktat arbetssätt med ”action-learning”

Erfarenhet:

Harald har lång erfarenhet av ledande befattningar. I början på åttiotalet var han administrativ chef vid Östra sjukhuset i Göteborg. År 1985- 98 arbetade han i Borås, mesta tiden som primärvårdschef, men även några år som hälso- och sjukvårdschef.

Efter ett par år som projektledare på Västra Götalandsregionen flyttade han till ett privat vårdföretag, Capio Omsorg AB där han de senaste åren arbetat som HR-chef och internkonsult.

Arbetssätt:

Harald har som internkonsult utformat, genomfört och följt upp övergripande program för ledare och medarbetare. De aktiviteter som ingått har byggt på kunskaper som finns om vad det är som gör en organisation effektiv.

I en sådan organisation är det framförallt viktigt att ledarna har kunskaper om hur människor fungerar och på så sätt kan medverka till att medarbetarnas kompetens och engagemang tas tillvara i processer där alla röster är lika mycket värda.

Som en del i det övergripande programmet har funnits aktiviteter för att befrämja medarbetarnas hälsa och att få en fungerande rehabiliteringsprocess. Uppföljning har skett med hjälp av personalbokslut. 

Ensam eller i samarbete med andra konsulter har Harald genomfört ledarprogram på olika nivåer i organisationen. Programmen har varit inriktade på ”action-learning” dvs deltagarna medverkar aktivt själva genom att ta upp situationer ur sin egen verklighet och reflektera över det.

Kursledningens uppgift är att ge en struktur åt samtalet och referera till aktuell teori. Träning i coaching och konflikthantering har varit röda trådar i ett sådana program.

När det gäller medarbetarna har det handlat om processer där det är viktigt att utveckla kompetensen hos var och en genom aktiv medverkan i planeringen av sin egen arbetsplats.

Vid utvecklingsdagar har använts ett program med tonvikten på att medarbetarna ska känna sig bekräftade i sitt arbete och få ge uttryck för sina idéer om framtiden.

Ansluten till Centrum för aktionslärande (CFAL) www.cfal.se

Samarbetar med Ander & Lindström Partners AB www.andolin.com.