EHF Konsult AB
När du sätter människan i centrumPsykoterapi - Handledning - Konsultation - Utbildning - Organisations- och ledarskapsutveckling - Coaching - Action Learning

 


»Psykoterapi
»»Handledning
»Konsultation
»Utbildning

»
Organisation

»Coaching

»Action Learning 
»Kontakta oss

»Startsidan

Handledning

Eva arbetar med handledning av personal som i sin profession har ett utrednings/behandlingsuppdrag vilket kan vara grupper eller enskilda.


Eva har 2-årig handledarutbildning från  Stockholms Akademi för Psykoterapeutisk utbildning (SAPU). Utbildningen är en lärar-och handledarutbildning med ett relationellt perspektiv. Med relationellt perspektiv menas att fokus i terapi och handledning ligger på den relation som uppstår mellan människor. Meningen är att tillsammans förstå den kommunikation som sker och att sträva efter ett utforskande och reflekterande förhållningssätt.

I handledningssituationen tillämpas också det systemtemteoretiska förhållningssättet med reflekterande positioner och meningsskapande sammanhang.

handledning enskilt och i grupper ser jag som en samskapande process där relationella aspekter på olika nivåer ger ett viktigt bidrag till försåelsen av den situation som skall hanteras.

Utvärdering av nyttan av insatsen sker genom återkommande utvärdering/återkoppling.
 


Erfarenhet som handledare har jag inom följande områden:

- Vuxenpsykiatri
- Boendestöd för psykiskt funktionshindrade

- Rättspsykiatri

- Grundskola

- Service för stöd av flerhandikappade barn, ungdomar och vuxna

- Primärvården-Psykosocialt teamarbete  

-Psykoterapeutiskt arbete

- Socialtjänst

- Behandlingshem